Архив на обяви за обществени поръчки

Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценовата оферта за „ЕО проверка и оценка на съответствието за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура „ЕО проверка и оценка на съответствието за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура, в изпълнение на Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград: железопътна отсечка от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 297+750 в междугарието Свиленград – турска граница и от гара Свиленград до гръцката граница с обща приблизителна разгъната дължина на железния път 74 км, както и системите за сигнализация и телекомуникации за цялата железопътна линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници”

На 27.02.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и ...