Вход

Регистрация

news.image.alt
05.08.2013

Отворяне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на Консултант - Прoджект Мениджър за подпомагане управлението на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив"

На 09.08.2013 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
29.07.2013

Oтваряне и оповесяване на ценовите оферти на открита процедура "Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“

     На 01.08.2013 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценк

news.image.alt
22.07.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за “Обезопасяване на гари от тероризъм и вандализъм чрез изграждане на видеонаблюдение"

На 25.07.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
12.07.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти Отваряне и оповестяване на ценови оферти за "Наблюдение и спасителни археологически проучвания и дейности /надзор по време на строителството, сондажи и разкопки/ в железопътен участък Септември-Пловдив"

На 19.07.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
12.07.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за Доставка на специално работно облекло за експлоатационните звена на ДП „НКЖИ”

На 17.07.2013 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
10.07.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за Доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на ДП „НКЖИ“

На 16.07.2013 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класира

news.image.alt
09.07.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за „Доставка и монтаж на 8 броя комплекти ПАБ по оптичен кабел в участъка Дупница - Генерал Тодоров“

На 11.07.2013 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
09.07.2013

Отваряне и оповестяване на ценови оферти Отваряне и оповестяване на ценови оферти за Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, върху която е разположена полосата на трасето за реконструкция на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска граница и имотите, засегнати от нея на територията на области Пловдив и Хасково

На 11.07.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседа

news.image.alt
03.07.2013

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за доставка на кабели по обособени позиции

На 10.07.2013 год., в 9,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиран

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg