Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 27.02.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС София 27.02.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение, определено с влязло в сила Решение на Министерски съвет № 934 от 2023 г. за обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАС

publications.image.alt

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 21.02.2024 г.

Обява за свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Пловдив 21.02.24.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Проект за частична реконструкция на електропровод 20kV „Самуилово“ от п/ст „Самара“ 110/20kV в участъка от ст. N: 147 до ст. N: 149”

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Частично изместване и кабелиране на въздушни електропроводи 20 kV ВСН "Самуилово" от п/ст. "Самара" 100/20kV от ст. № 46 до ст. № 49 и от ст. № 48/9 до ст. № 48/11“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 19.02.2024 г.

Свободни жилища УДВГД Пловдив към 19.02.24.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 14.02.2024 г.

обява ЖПС Враца.doc

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 08.02.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Шумен към 08.02.24.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 07.02.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС Бургас  към 07.02.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.350.3 по КККР на гр. Добринище, с площ 4 615 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 21498.350.3.1, със застроена площ 471 кв. м, двуетажна, с предназначение: сграда за обществено хранене и сграда с идентификатор 21498.350.3.2, със застроена площ 614 кв. м, четириетажна, с предназначение: курортна, туристическа сграда, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Банско, гр. Добринище, ул. „Гарата“ № 9, заедно с трайно прикрепените към имота съоръжения

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на транспорта и съобщенията  На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за пр

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ железопътно общежитие, намиращо се: област Русе, община Русе, гр. Русе, квартал „Възраждане“, ул. „Тулча“ № 1, в поземлен имот 63427.1.186 по КККР на гр. Русе, включващо: а) сграда с идентификатор 63427.1.186.1 по КККР, със застроена площ 477 кв. м, пететажна сграда, с предназначение: общежитие, представляваща масивна сграда, с разгъната застроена площ 2181 кв. м: етаж I – 477 кв. м, етажи II, III, IV и V - всеки по 426 кв. м, и сутерен със застроена площ 477 кв. м; б) сграда с идентификатор 63427.1.186.2, със застроена площ 113 кв. м, едноетажна сграда и сутерен, със застроена площ 113 кв. м, с предназначение: общежитие.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на транспорта и съобщенията  На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за пр

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg